The
Picornavirus
Pages
 Parechovirus

Child level

Parechovirus A
Parechovirus B
Parechovirus C
Parechovirus D
Parechovirus E
Parechovirus F
Bovine parechovirus
Manhatten PeV
Rattus tanezumi PeV

Same level

Home
Up
Aalivirus
Aquamavirus
Avihepatovirus
Avisivirus
Crohivirus
Grusopivirus
Kunsagivirus
Limnipivirus
Orivirus
Parechovirus
Pasivirus
Potamipivirus
Shanbavirus
Unassigned SG-4
 

The genus Parechovirus is comprised of six species, Parechovirus A (formerly named Human parechovirus), Parechovirus B (formerly named Ljungan virus), Parechovirus C (Sebokele virus) and Parechovirus D (ferret parechovirus), Parechovirus E (falcon parechovirus) and Parechovirus F (gecko parechovirus).

Search for Parechovirus sequences on GenBank

Genome organisation

Parechovirus A (human parechovirus):

VPg+5'UTRIRES-II[1AB-1C-1D/2A
H-Box/NC-2B-2C/3A-3BVPg-3Cpro-3Dpol]3'UTR-poly(A)

Parechovirus B (Ljungan virus) & Parechovirus C (Sebokele virus):

VPg+5'UTRIRES-II[1AB-1C-1D?2A1npgp/2A2H-Box/NC-2B-2C/3A-3BVPg-3Cpro-3Dpol]3'UTR-poly(A)

Parechovirus D (ferret parechovirus):

VPg+5'UTRIRES-IV[1AB-1C-1D?2A1npgp/2A2H-Box/NC-2B-2C/3A-3BVPg-3Cpro-3Dpol]3'UTR-poly(A)

Parechovirus E (falcon parechovirus):

VPg+5'UTRIRES[1AB-1C-1D?2A1npgp/2A2npgp/2A3H-Box/NC-2B-2C/3A-3BVPg-3Cpro-3Dpol]3'UTR-poly(A)

Parechovirus F (gecko parechovirus [aka Yili Teratoscincus reborowskii picornavirus 2]):

VPg+5'UTRIRES[1AB-1C-1D?2A1npgp/2A2H-Box/NC-2B-2C/3A-3BVPg-3Cpro-3Dpol]3'UTR-poly(A)

 

Copyright © 2006 - The Pirbright Institute, UK. All Rights Reserved.