The
Picornavirus
Pages
 Kunsagivirus

Child level

Kunsagivirus A
Kunsagivirus B
Kunsagivirus C

Same level

Home
Up
Aalivirus
Aquamavirus
Avihepatovirus
Avisivirus
Crohivirus
Grusopivirus
Kunsagivirus
Limnipivirus
Orivirus
Parechovirus
Pasivirus
Potamipivirus
Shanbavirus
Unassigned Paavivirinae
  Kunsagivirus is a new picornavirus genus containing a three species, Kunsagivirus A, Kunsagivirus B and Kunsagivirus C.


Copyright © 2006 - The Pirbright Institute, UK. All Rights Reserved.